Ribavirine - instructies voor gebruik, analogen, reviews en afgifteformulieren (capsules en tabletten 200 mg) van het geneesmiddel voor de gecombineerde behandeling van chronische hepatitis C in combinatie met interferon-alfa bij volwassenen, kinderen en tijdens de zwangerschap

Share Tweet Pin it

In dit artikel kunt u de instructies voor het gebruik van het medicijn lezen ribavirine. Er zijn recensies van bezoekers van de site - gebruikers van dit medicijn, evenals meningen van artsenpecialisten over het gebruik van ribavirine in hun praktijk. Een groot verzoek is om actief hun feedback over het medicijn toe te voegen: het medicijn heeft geholpen of niet geholpen om de ziekte te laten verdwijnen, wat waargenomen complicaties en bijwerkingen waren, die mogelijk niet door de fabrikant in de annotatie zijn aangegeven. Analoga van ribavirine in aanwezigheid van bestaande structurele analogen. Gebruik voor gecombineerde behandeling van chronische hepatitis C in combinatie met interferon-alfa bij volwassenen, kinderen, maar ook tijdens zwangerschap en borstvoeding.

ribavirine - antiviraal middel. Dringt snel in de cellen binnen en werkt in de met virus geïnfecteerde cellen. Intracellulair wordt ribavirine gemakkelijk gefosforyleerd door adenosinekinase tot mono-, di- en trifosfaatmetabolieten. Ribavirin trifosfaat - een krachtige competitieve remmer van inosine monofosfaat dehydrogenase, een RNA-polymerase van influenzavirus en guanylyl transferase messenger RNA, deze manifesteert remproces, de bekleding van de boodschapper-RNA-shell. Deze verschillende effecten leiden tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid intracellulair guanosine trifosfaat en onderdrukking van de synthese van viraal RNA en eiwitten. Ribavirine remt de replicatie van nieuwe virions die antiviraal effect verschaft selectief remt de synthese van viraal RNA zonder remmende RNA-synthese in de normaal functionerende cellen.

De meest actieve tegen DNA-virussen - respiratoir syncytieel virus, Herpes simplex virus types 1 en 2 (herpes simplex), adenovirussen, CMV, pokkenvirus groep, ziekte van Marek; RNA-virussen - influenzavirussen A, B, paramyxovirussen (para-influenza, de bof, de ziekte van Newcastle), reovirussen, arenavirussen (Lassakoortsvirus, Boliviaanse hemorragische koorts), bunyavirussen (Valley Fever virus Rift, Krim-Congo-hemorragische koorts virussen), hantaviruses (virus hemorragische koorts met renaal syndroom of pulmonaire) paramyxovirussen, RNA oncogene virussen.

Bij de behandeling van hemorragische koorts met renaal syndroom vermindert de ernst van de aandoening, vermindert de duur van de symptomen (koorts, oligurie, pijn in de lendenen, buik, hoofdpijn), verbetert laboratorium indicatoren van nierfunctie, vermindert de kans op bloedingscomplicaties en negatieve uitkomst.

Ribavirine is immuun voor DNA-virussen - Varicella zoster, pseudorabiësvirus, koepokken; RNA-virussen - enterovirussen, rhinovirussen, encefalitisvirus van het bos Semliki.

structuur

Ribavirine + hulpstoffen.

farmacokinetiek

Na inname wordt ribavirine gemakkelijk en bijna volledig geabsorbeerd uit het spijsverteringskanaal. Absolute biologische beschikbaarheid is ongeveer 45-65%, wat blijkbaar geassocieerd is met het metabolisme tijdens de "eerste passage" door de lever. Ribavirine bindt niet aan plasmaproteïnen. Het metabolisme van ribavirine wordt uitgevoerd door reversibele fosforylering en door splitsing - deibosylatie en amidehydrolyse om een ​​triazolcarboxylmetaboliet te vormen. Het verwijderen van ribavirine uit het lichaam verloopt traag. Ribavirine en zijn metabolieten - triazolcarboxamide en triazolcarbonzuur - worden met urine uit het lichaam uitgescheiden. Slechts ongeveer 10% van de dosis wordt uitgescheiden met uitwerpselen.

Na inname van een enkele dosis van het geneesmiddel samen met een vetrijk dieet, nam de biologische beschikbaarheid van ribavirine toe (Cmax en AUC namen met 70% toe). Blijkbaar is dit te wijten aan een vertraging in het ribavirinetransport of een verandering in de pH van de maaginhoud. De betekenis van dit fenomeen voor de kliniek is niet gedefinieerd. Om de maximale concentratie ribavirine in het bloedplasma te bereiken, wordt het echter aanbevolen het medicijn samen met het voedsel te nemen.

getuigenis

In de combinatietherapie met interferon-alfa-2b:

 • herhaling van chronische hepatitis C bij patiënten ouder dan 18 jaar die eerder waren behandeld met interferon-alfa met een verlengd effect (ALT-normalisatie aan het einde van de behandelingskuur);
 • chronische hepatitis C histologisch bevestigd, onbehandelde, zonder tekenen van leverdecompensatie, met verhoogde ALT, seropositiviteit RNA van hepatitis C-virus bij aanwezigheid van fibrose of ernstige ontstekingsactiviteit.

Voor inademing: intramurale behandeling van zuigelingen en kinderen in de vroege kinderjaren die lijden aan ernstige infecties van de lagere luchtwegen veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus.

Vormen van vrijgave

Tabletten 200 mg.

Instructies voor gebruik en doseringsregime

Het medicijn wordt oraal ingenomen in een dosis van 1-1,2 g per dag, verdeeld in twee doses (ochtend en avond). De dosis is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de patiënt. Met een lichaamsgewicht van 75 kg en minder wordt het medicijn voorgeschreven in een dagelijkse dosis van 1 g in 2 verdeelde doses: 2 capsules van 200 mg 's morgens en 3 capsules van 200 mg' s avonds; met een lichaamsgewicht van meer dan 75 kg, is de dagelijkse dosis 1,2 g in 2 verdeelde doses: 3 200 mg capsules 's ochtends en 3 200 mg capsules' s avonds.

De duur van de behandeling hangt af van het klinische verloop van de ziekte.

De aanbevolen duur van de behandeling voor patiënten met terugval na de vorige behandeling is 6 maanden en voor onbehandelde patiënten - ten minste 24 weken. In het laatste geval moet de behandeling worden verlengd 24 weken (totaal 48 weken) bij patiënten met genotype 1, waarbij vóór de behandeling werd bepaald met een hoge concentratie van RNA hepatitis C virus in het bloed en het einde van de eerste 24 weken van de behandeling, RNA virus hepatitis C werd niet meer gedetecteerd.

Bijwerking

 • reductie van hemoglobine als gevolg van hemolyse;
 • het optreden van milde anemie, leukopenie, granulocytopenie, trombocytopenie;
 • mogelijk een disfunctie van de schildklier (verandering in het gehalte aan TSH);
 • huiduitslag;
 • netelroos;
 • angio-oedeem;
 • bronchospasme;
 • anafylaxie;
 • arteriële hypotensie;
 • verandering in laboratoriumindicatoren.

Contra

 • ernstige hartaandoeningen (inclusief onstabiel en resistent tegen therapievormen) gedurende maximaal 6 maanden vóór aanvang van de behandeling met Ribavirine;
 • Schildklieraandoening, resistent voor therapie;
 • hemoglobinopathie (inclusief thalassemie, sikkelcelanemie);
 • chronisch nierfalen (QC minder dan 50 ml / min), ernstige depressie, suïcidale gedachten of zelfmoordpogingen (ook in de geschiedenis);
 • ernstige stoornissen van de leverfunctie of gedecompenseerde levercirrose;
 • auto-immuunziekten (waaronder auto-immune hepatitis);
 • zwangerschap;
 • lactatieperiode;
 • verhoogde gevoeligheid voor ribavirine en andere componenten van het geneesmiddel.

Toepassing tijdens zwangerschap en borstvoeding

Gecontra-indiceerd gebruik van het geneesmiddel Ribavirin tijdens zwangerschap en borstvoeding (borstvoeding).

Behandeling met ribavirine mag niet worden gestart voordat een negatief resultaat van de zwangerschapstest is verkregen, dat onmiddellijk voor het starten van het geneesmiddel moet worden uitgevoerd.

Zieke vrouwen in de vruchtbare leeftijd die Ribavirine gebruiken, evenals hun seksuele partners, moeten effectieve anticonceptiemethoden gebruiken tijdens de behandeling en gedurende ten minste 4 maanden na het einde.

Maandelijks gedurende deze hele periode is het noodzakelijk om zwangerschapstesten uit te voeren. Als de zwangerschap optreedt tijdens de behandeling of binnen 4 maanden na het einde, moet de patiënt worden geïnformeerd over het significante risico van teratogene blootstelling aan ribavirine op de foetus.

Zieke mannen en hun partners - vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten ook betrouwbare anticonceptiemethoden gebruiken. Ribavirine accumuleert intracellulair en wordt heel langzaam uit het lichaam uitgescheiden. Om de mogelijke teratogene effecten van ribavirine uit te sluiten, moet elke partner tijdens de behandeling en ten minste 7 maanden na het einde van de behandeling een effectief anticonceptiemiddel gebruiken. Mannen moeten een condoom gebruiken om het risico op ribavirine in de vagina te minimaliseren.

Het is niet bekend of enig bestanddeel van ribavirine wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Vanwege het grote risico op bijwerkingen van ribavirine op de baby, moet het geven van borstvoeding worden gestaakt voordat het medicijn wordt gestart.

In experimentele dierstudies is aangetoond dat ribavirine embryotoxische en teratogene effecten heeft bij doses die aanzienlijk lager zijn dan die worden aanbevolen voor klinisch gebruik. Bij dieren veroorzaakte ribavirine veranderingen in het sperma bij doses lager dan de therapeutische dosis.

Gebruik bij kinderen

De veiligheid en effectiviteit van het geneesmiddel bij de behandeling van kinderen en adolescenten is niet vastgesteld. Daarom wordt gebruik bij patiënten jonger dan 18 jaar niet aanbevolen.

Speciale instructies

De veiligheid en werkzaamheid van combinatietherapie zijn alleen bestudeerd met het gebruik van ribavirine met interferon-alfa-2b.

Met de nodige voorzichtigheid moet Ribavirin, na een passend onderzoek en alleen onder toezicht van een cardioloog, worden voorgeschreven aan patiënten met hartaandoeningen, bloedarmoede ontstaan ​​in patiënten die het geneesmiddel (hemoglobineverlaging tot minder dan 10 g / dl werd waargenomen bij 14% van de patiënten die ribavirine tijdens klinische tests) kan verslechtering van hartfalen en / of verergering van symptomen veroorzaken. Als symptomen van verslechtering van het cardiovasculaire systeem optreden, moet de behandeling worden gestopt.

Ribavirine worden gebruikt bij patiënten met ernstige pulmonale aandoeningen (in het bijzonder chronische obstructieve longziekte), diabetische ketoacidose met symptomen die stollingsstoornissen (waaronder tromboflebitis, longembolie), uitgedrukt mielodepression.

Voor allergische reacties (urticaria, angio-oedeem, bronchospasmen, anafylaxie) dient ribavirine onmiddellijk te worden teruggetrokken en dient een passende behandeling te worden voorgeschreven. Voorbijgaande huiduitslag is geen reden om de behandeling te onderbreken.

Omdat de functionele capaciteit van de nieren en lever met de leeftijd kan afnemen, moeten oudere patiënten hun functie onderzoeken voordat ze Ribavirin starten.

Controle van laboratoriumindicatoren

Laboratoriumtests (volledige bloedtelling met leukocyten en bloedplaatjes, elektrolyten analyse, bepaling van creatinine in het serum, leverfunctietests) worden uitgevoerd vóór de behandeling, vervolgens op 2 en 4 weken van behandeling, en daarna regelmatig zoals nodig.

In het geval van ernstige bijwerkingen of afwijkingen in laboratoriumparameters tijdens het gebruik van het geneesmiddel, moet de dosis worden aangepast of moet het geneesmiddel worden gestopt tot de eliminatie van bijwerkingen.

Beïnvloeding van het vermogen om voertuigen te besturen en mechanismen te beheren

Personen die vermoeidheid, slaperigheid of desoriëntatie ervaren bij de behandeling van ribavirine dienen zich te onthouden van het verrichten van werk dat verhoogde aandacht en snelheid van psychomotorische reacties vereist (inclusief rijden, controlemechanismen).

Geneesmiddelinteracties

Met de gelijktijdige toediening van ribavirine in een dosis van 600 mg met een antacidum dat magnesium en aluminiumverbindingen of simethicone bevatte, daalde de AUC met 14%.

Bij gelijktijdig gebruik van ribavirine en interferon werd de alfa-2b-geneesmiddelinteractie niet gedetecteerd.

Ribavirine remt de fosforylatie van zidovudine en stavudine. De klinische betekenis van deze gegevens is niet volledig vastgesteld. Ze suggereren echter dat gelijktijdig gebruik van ribavirine met zidovudine of stavudine kan leiden tot een verhoging van de concentratie van RNA-HIV in het bloedplasma. Daarom wordt een zorgvuldige controle van plasma-RNA-HIV-concentraties aanbevolen bij patiënten die worden behandeld met ribavirine in combinatie met een van deze middelen. Wanneer de concentratie van RNA-HIV in het plasma toeneemt, dient het gebruik van ribavirine in combinatie met reverse-transcriptase-remmers te worden beoordeeld.

Bewijs van de interactie van ribavirine met niet-nucleoside reverse transcriptase-remmers of proteaseremmers is niet beschikbaar. Daarom kan ribavirine samen met deze middelen worden toegediend voor de behandeling van patiënten met gelijktijdige infectie met HIV en virale hepatitis C.

De mogelijkheid van geneesmiddelinteractie of andere interactie met ribavirine kan tot 2 maanden na het staken van het gebruik blijven bestaan ​​als gevolg van vertraagde uitscheiding.

Analoga van het geneesmiddel Ribavirin

Structurele analogen voor de werkzame stof:

 • Arviron;
 • Vero Ribavirin;
 • Virazole;
 • Devirs;
 • Rebetol;
 • Ribavin;
 • Ribavirin Meduna;
 • Ribavirin Lipint;
 • Ribavirin SZ;
 • Ribavirin FPO;
 • ribamidil;
 • Ribapeg;
 • Trivorin.

Analogen voor de farmacologische groep (antivirale middelen):

 • AVONEX;
 • Ageneraza;
 • alloferon;
 • Algeron;
 • Alguire;
 • Altevir;
 • ALFARON;
 • Alfaferon;
 • Amiksin;
 • anaferon;
 • Anaferon kind;
 • Baraklyud;
 • Valcyte;
 • Videx;
 • Viktrelis;
 • Viramune;
 • Viracept;
 • Viread;
 • Virokomb;
 • Virola;
 • viferon;
 • Vudistav;
 • Vellferon;
 • Genfakson;
 • Genferon;
 • GEPON;
 • Gerpferon;
 • Giaferon;
 • hiporamin;
 • Groprinosin;
 • Devirs;
 • didanosine;
 • zidovudine;
 • izoprinozin;
 • Ingavirin;
 • Interal;
 • Interferon-alfa-2 humaan recombinant;
 • Interferon-gamma-recombinant mens;
 • Intron A;
 • Inferon;
 • Kagocel;
 • Lavomax;
 • lamivudine;
 • Lokferon;
 • Midantan;
 • nevirapine;
 • Norvir;
 • Realdiron;
 • IFN;
 • Relenza;
 • rimantadine;
 • riluzole;
 • rimantadine;
 • ritonavir;
 • Roferon A;
 • stavudine;
 • tenofovir;
 • tilorona;
 • Timazid;
 • Trizivir;
 • Fladeks;
 • Hivid;
 • Eberon alpha;
 • Ekstavia;
 • ERAZABAN;
 • Efavirenz.

Regeling van de behandeling met het medicijn "Ribavirin"

Het is verkrijgbaar in verschillende farmacologische vormen voor parenteraal en oraal gebruik. Dit effectieve medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige infectieuze pathologieën. Klinische studies hebben de therapeutische werking ervan tegen het HCV-virus bevestigd. Samen met andere antivirale geneesmiddelen, zoals "Peginterferon alfa" en "Interferon alfa", kunnen ze hepatitis volledig genezen.

Beschrijving van het geneesmiddel

"Ribavirine" verwijst naar de krachtige antivirale geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van ernstige infectieziekten. Het werd ontwikkeld op basis van D-ribose monosaccharide. De farmacologische werking ervan is geassocieerd met de introductie van actieve stoffen in het genoom van pathogenen in plaats van purineverbindingen, waardoor een keten van DNA- en RNA-virions wordt geproduceerd. Simpel gezegd veroorzaakt het bereiden van ribavirine mutaties in pathogene cellen, die hun dood met zich meebrengen.

Het medicijn heeft een uitgesproken anti-hepatitis effect op het hele lichaam, dus wordt het vaak gebruikt bij HCV-therapie. Het kan een arts-hepatoloog uitsluitend benoemen op de resultaten van een histologisch onderzoek van de lever en een biochemische bloedtest. Op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het medicijn gecombineerd met "Peginterferon" bij de behandeling van patiënten met hepatitis C van de eerste vier genotypen.

In Mexico en Canada kan een antiviraal middel worden gebruikt met influenza en gordelroos. In combinatie met "Amantadine" en "Ketamine" wordt het gebruikt bij de behandeling van rabiës. De brede toepassing van de medicatie is te wijten aan het uitgebreide spectrum van actie. "Ribavirine" is actief tegen veel RNA- en DNA-virussen, inclusief HCV.

Instructies voor gebruik van "Ribavirin"

Het antihepatitispreparaat is actief in de vorm van een metaboliet, die ongeveer dezelfde structuur heeft als het purinenucleotide. Behandeling met "Ribavirin" leidt in de meeste gevallen tot de volledige vernietiging van het virus in het lichaam en het herstel van patiënten. In dit geval hangt het therapeutische effect af van de juiste combinatie van antivirale medicatie.

Vormvrijgave en biochemische samenstelling

Het medicijn wordt geproduceerd in vijf farmacologische vormen:

 • tabletten;
 • capsules;
 • crème-gel voor uitwendig gebruik;
 • lyofilisaat voor parenterale toediening;
 • aerosol voor uitwendig gebruik.

Eén tablet of capsule met een dosering van 0,1 g bevat 100 mg van de werkzame stof - ribavirine. Als hulpstoffen zijn: magnesiumstearinezuur, zetmeel, titaniumdioxide, lactose, gelatine, magnesiumstearaat.

Farmacologische werking

Ingrediënten van het medicijn zijn actief tegen veel virussen: bof, reovirussen, herpesvirus en HCV, Newkalia-ziekte, pokken en para-influenza. Het werkt intracellulair, splitst zich op metabolieten, ribavirine remt de synthese van RNA-polymerase.

Systematisch gebruik van het medicijn blokkeert de vorming van RNA, die noodzakelijk zijn voor zelfkopiëren en voortplanting van pathogenen. Door te integreren in het genoom van infectieuze agentia, veroorzaakt het instabiliteit in hun structuren.

Het mutatie-effect leidt tot een afname van de pathogene eigenschappen van de infectieuze flora.

Indicatie voor gebruik

Capsules en tabletten voor orale toediening kunnen dergelijke infectieziekten behandelen als:

 • waterpokken;
 • hemorragische koorts;
 • chronische hepatitis C;
 • herpetische stomatitis;
 • mazelen;
 • genitale herpes;
 • influenza type A en B.

Het is mogelijk om Ribavirine alleen op aanbeveling van de behandelend arts te behandelen. Medicatie kan een bijwerking veroorzaken en tevens het therapeutische effect van andere antivirale middelen verminderen.

Toepassingsmethoden

Bij de behandeling van hepatitis C wordt antivirale medicatie lang genoeg gebruikt - minimaal 7-8 maanden achtereen. Ken het toe in een dergelijke dosering: 1000-2000 mg per dag, d.w.z. 500-600 mg tweemaal daags. Patiënten met HCV van het 1e genotype ontvangen een behandelingskuur gedurende minstens 1 jaar. In het geval van een herhaling van pathologie, wordt de therapie gedurende 6-7 maanden verlengd.

Bij orale inname worden tabletten en capsules met stilstaand water weggespoeld. Om bijwerkingen van Ribavirine te voorkomen, moet u het tijdens het eten gebruiken. Bij het passeren van de therapie wordt aanbevolen om vet voedsel en alcoholische dranken op te geven, omdat deze de biologische beschikbaarheid van het medicijn veranderen.

contra-indicatie

Als de aanbevolen dosering wordt waargenomen, moet het geneesmiddel door de patiënten goed worden verdragen. Maar voordat u Ribavirine gebruikt, moet u rekening houden met een vrij uitgebreide lijst van contra-indicaties voor het gebruik ervan:

 • leverfalen van de laatste graad;
 • allergie voor de componenten van de medicatie;
 • ernstige vorm van bloedarmoede;
 • ziekten van het ademhalingssysteem;
 • endocriene stoornissen;
 • tromboflebitis;
 • auto-immuunpathologieën.

Als u na het innemen van de medicatie last heeft van jeuk, hoofdpijn en kortademigheid, moet u stoppen met het gebruik van Ribavirin.

Waar te kopen?

Rusland is een van de grootste consumenten van antivirale geneesmiddelen in de farmaceutische wereldmarkt. Binnenkort zal "Ribavirin" worden gekocht en zijn analogen zijn mogelijk in de meeste apotheekketens: Pharmakia, Help Window, Dialogue, Baltika-MED, enz. Nu worden het medicijn en veel van zijn substituten gedistribueerd via online apotheken. De gespecialiseerde winkel biedt een keuze uit verschillende structurele analogen van de medicatie, waarvan de prijzen sterk kunnen verschillen van de kosten van de oorspronkelijke "Ribavirin".

De prijs van "Ribavirine" is afhankelijk van de vorm van afgifte van het geneesmiddel en het bedrijf van de fabrikant. De tabel toont de gemiddelde kosten van een medicijn in staatsapotheekketens:

Forum Hepatitis C | Alles over medicijnen | behandeling

Hier kunt u het probleem van de behandeling van hepatitis C in Rusland en het GOS te bespreken, is het mogelijk om te bespreken en bestel nieuwe geneesmiddelen voor hepatitis C (sofosbuvir, daklatasvir, ledipasvir, veltapasvir en anderen)

Hepatitis C-nieuws: Wat is Ribavirin? Wat is het voor de behandeling van hepatitis C PPDD? Moet ik het toepassen en aan wie?

Hepatitis C-nieuws: Wat is Ribavirin? Wat is het voor de behandeling van hepatitis C PPDD? Moet ik het toepassen en aan wie?

Uw bericht Parker »22 mei 2017, 17:53 uur

Ribavirine is de eerste van vele antivirale middelen

De mogelijkheid van een complete genezing van chronische hepatitis C gedurende vele decennia was onbereikbaar. Middelen van pathogenetische therapie hebben geen enkele invloed uitgeoefend op de veroorzaker van deze infectieziekte. Het gebruik van traditionele middelen van een indirect antiviraal effect (interferonen en inductoren van endogene interferon) hebben geen significante en duurzame actie, van de patiënt en de laboratoriumresultaten verbeterd om slechts een korte periode. De werkzame stof Ribavirin voor hepatitis C is de eerste versie van het geneesmiddel met een direct antiviraal effect.

HCV-infectie eindigt zelden in een spontane genezing. De veroorzaker van deze infectieziekte zonder specifieke antivirale behandeling vermenigvuldigt zich in een enorm tempo in het menselijk lichaam en vormt verschillende genetische kopieën die de werking van hun eigen antivirale immuunafweer ontgaan. Bovendien veroorzaakt het hepatitis C-virus, in het bijzonder bij langdurige stroming, de ontwikkeling van ernstige immunodeficiëntie, dat wil zeggen dat zijn eigen immuunsysteem niet in staat is om het infectieuze middel het hoofd te bieden.

Deskundigen op het gebied van infectieuze hepatologie bevelen het gebruik van Ribavirine niet aan als een middel voor monotherapie, maar als een van de componenten van complexe antivirale therapie voor maximale effectiviteit.

Antwoorden op de vragen over wat Ribavirine wordt voorgeschreven, hoe lang het moet duren om ribavirine te gebruiken, welke andere medicijnen of geneesmiddelen het moet combineren, zullen we in ons artikel bespreken. De behandeling moet worden gecoördineerd met de behandelende arts, omdat alles individueel wordt bepaald.

Kort over het werkingsmechanisme

De instructie die is ingesloten in de kartonnen verpakking van Ribavirine beschrijft niet het specifieke werkingsmechanisme van dit geneesmiddel. Alle details zijn niet volledig begrepen.

Farmaceutische bedrijven die verschillende merken ribavirine produceren, geven aan dat deze stof actief is tegen bepaalde DNA- en RNA-bevattende virussen. Dit is een van de varianten van nucleosiden, die metabole transformaties in het menselijk lichaam ondergaan, namelijk fosforylatie en splitsingstransformatie. Zelfs significante concentraties ribavirine beïnvloeden de belangrijkste mechanismen van virusbeschadiging niet, dat wil zeggen, de enzymatische activiteit of het replicatieproces van het pathogeen.

Ribavirine-capsules behouden het actieve ingrediënt totdat het de darm binnenkomt, dat wil zeggen dat er geen verlies is in de effectiviteit van de therapeutische dosis onder invloed van maagsap. Snel de maximale concentratie bereiken - slechts 90 minuten na opname verspreidt Ribavirine zich snel over alle weefsels, inclusief - bereikt de lever.

Een belangrijk kenmerk van ribavirine is een lange halfwaardetijd. Zelfs bij een slecht getimede inname van 1-2 capsules verandert de concentratie ervan in het bloed niet significant. Na stopzetting van de normale opname blijft de therapeutische concentratie van ribavirine gedurende 2-3 weken gehandhaafd.

De zeer werkzame stof en metabolieten van Ribavirin worden uitgescheiden in zowel urine als in kalveren. Elke variant van het geneesmiddel dringt door in alle biologische vloeistoffen van de patiënt, inclusief moedermelk, vaginale afscheiding en sperma, waarmee rekening moet worden gehouden bij de behandeling van patiënten in de vruchtbare leeftijd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen is een dosisaanpassing van Ribavirine vereist, wanneer het eliminatieproces aanzienlijk wordt verminderd, bijvoorbeeld bij ernstig nierfalen.

Samenstelling en doseringsvormen van Ribavirine

De belangrijkste werkzame stof van Ribavirin is Ribavirine zelf. Alle andere componenten zijn nodig om de stabiliteit van deze stof te waarborgen. De dosering van zowel het oorspronkelijke geneesmiddel als het generieke product is hetzelfde - 200 mg. Alleen een individueel geselecteerde dosis voor een bepaalde patiënt verschilt, afhankelijk van het gewicht van zijn lichaam.

Het aantal capsules per dag varieert van 4 tot 6. Farmaceutische bedrijven kunnen een ander aantal capsules in het pakket produceren, dus de prijs zal aanzienlijk verschillen. Het is belangrijk om het aantal capsules per dag en week te berekenen, omdat de duur van antivirale therapie voor chronische hepatitis C in weken wordt berekend. Hierna moet het prijsbeleid van generieke analogen en hun compatibiliteit met andere componenten van de therapie worden bestudeerd.

Ribavirine is alleen beschikbaar in orale vorm - dit zijn meestal capsules (het oorspronkelijke geneesmiddel en enkele generieke geneesmiddelen) en zelden tabletten (goedkope generieke geneesmiddelen van slechte kwaliteit). De aanwezigheid van een beschermende capsule is belangrijk voor het handhaven van de therapeutische dosis van het ingenomen medicijn. Kenmerken farmacodynamiek en farmacokinetiek van het medicijn maken het onpraktisch om een ​​injectievorm te ontwikkelen.

De meest gebruikelijke toewijzingsschema's

Om Ribavirin alleen te drinken nadat de op internet gelezen advertentie een onaanvaardbare actie is. Het schema dat de buurman hielp, werkt misschien niet in het lichaam van zelfs een zeer vergelijkbare persoon. Voor aanvang van antivirale therapie is verplicht Om het onderzoek van de cursus te slagen: kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van het virale RNA in het bloed (PCR), de traditionele biochemische tests (bilirubine en fracties daarvan, de activiteit van ALT, AST) en anderen (die een arts duiden).

Gedurende meerdere jaren is Ribavirine altijd gecombineerd met interferonen met een verschillende werkingsduur. De belangrijkste factor in het aantal benodigde Ribavirin-capsules per dag is het gewicht van de patiënt. Meestal is de berekening als volgt:

Behandeling van hepatitis met ribavirine en interferon

De belangrijkste taak van therapeutische maatregelen die worden gebruikt bij infectieziekten van de lever is om de ziekteverwekker te beïnvloeden om zo lang mogelijk te vertragen en de ontwikkeling ervan te onderdrukken. Standaardtherapie omvat de behandeling van hepatitis met ribavirine en interferon. Persistentie virologische respons wordt niet alleen bepaald door de kenmerken van de infectie, maar ook door de vorm van interferontherapie.

Eigenschappen van het preparaat

Interferon is een biologisch actief autoloog eiwit dat door het lichaam wordt geproduceerd als reactie op een virale laesie. Onder invloed van interferonen:

 • In geïnfecteerde cellen voorkomt een mechanisme de reproductie en verspreiding van het virus
 • In cellen die zich dichtbij de geïnfecteerde bevinden, neemt de weerstand tegen infectie toe en ontwikkelt zich het vermogen om infectie te onderdrukken
 • Het activeren van genen die cellen beschermen tegen virussen
 • Stimuleert de functionaliteit van het immuunsysteem, in het bijzonder de processen van fagocytose en de vorming van antilichamen
 • Het niveau van ontsteking in de leverweefsels neemt af
 • Hepatitis symptomen zijn opgelost.

Dankzij moderne biotechnologische prestaties werd het mogelijk om verschillende soorten preparaten te maken die de eigenschappen van natuurlijke eiwitten bezitten: interferon-alfa-2B, alfa-2A en alfa-infergen.

Het effect van behandeling met geneesmiddelen verkregen door genetische manipulatie hangt af van:

 • Algemene toestand van het lichaam van de patiënt
 • De vloer van de patiënt
 • Leeftijd (optimaal - tot 45 jaar)
 • Duur van de ziekte (niet meer dan 5 jaar)
 • Niveau van leverenzymen in het bloed
 • Niveaus van ijzer in de leverweefsels en bloed
 • De mate van gevoeligheid van de HCV-stam voor de actieve component van het middel
 • Aanwezigheid van overgewicht en insulineresistentie.

Met behulp van interferon-medicijnen worden hepatitis C, B, G en D behandeld in acute en chronische vorm. Bovendien is de farmacologische effectiviteit van het medicijn in de strijd tegen tumorcellen bewezen.

Het gebruik van interferontherapie is gecontra-indiceerd bij patiënten met aandoeningen van het cardiovasculaire systeem, cirrose, alcohol- en drugsverslaving of psychose.

Het toedienen van het geneesmiddel aan zwangere vrouwen is ongewenst, maar het is mogelijk in bijzonder moeilijke gevallen.

Specificiteit van therapeutisch effect

Bij hepatitis B is voor interferonbehandeling elke 2 dagen gedurende 6 maanden intraveneuze toediening vereist. De wekelijkse norm van het geneesmiddel is 30 miljoen IE. In 40% van de gevallen ervaren patiënten verbetering.

De belangrijkste indicatoren voor de effectiviteit van therapie voor hepatitis zijn:

 • Verhoogde activiteit van ALT (alaninominotransferase) in het bloedserum, wat de ernst van weefselnecrose aangeeft. Met een gunstig resultaat van de behandeling vindt normalisatie van het ALT-niveau in een maand plaats. Een scherpe afname in ALT-activiteit kan een teken zijn van de overgang van de ziekte naar een chronische vorm
 • Vermindering van de concentratie in het bloed van HBV-DNA - de veroorzaker van infectie. De methode van polymerasekettingreactie maakt het mogelijk de kwaliteit en intensiteit van pathologische processen te bepalen en voorspellingen te doen over de uitkomst van de behandeling.

Belangrijke prognostische factor wordt beschouwd als het type hepatitisvirus B zijn - therapeutische werking van het "wilde" stam vorm maakt het gemakkelijker om de biochemische en virologische parameters te verbeteren, in vergelijking met behandeling met de negatieve vorm van de ziekte, genaamd "mutant" agent.

Conclusies over de effectiviteit van de behandeling met hepatitis B-interferon worden bepaald door de resultaten van een histologisch onderzoek. Onder de gunstige reactie van het lichaam op therapie wordt onderdrukking van ontstekings- en necrotische processen in de lever bedoeld.

Bij hepatitis D wordt interferon in hoge doses voorgeschreven. De aanbevolen behandelingsduur is 12 maanden met een dagelijkse intraveneuze injectie van 5 miljoen IE van het geneesmiddel.

Kenmerken en soorten interferontherapie

Behandeling met interferon voor hepatitis C verschilt van die van andere vormen van de ziekte. De resultaten van internationale onderzoeken en klinische praktische ervaring bevestigen de maximale effectiviteit van het gecombineerde effect, waarbij ribavirine en interferon worden gebruikt.

Combinatietherapie wordt voorgeschreven als een herhaalde behandelingskuur, toen blootstelling aan conventioneel interferon niet het gewenste resultaat gaf.

Het doel van monotherapie is gerechtvaardigd in het geval van individuele indicaties, bijvoorbeeld de intolerantie van de patiënt voor de componenten van het medicijn.

Typen en eigenschappen van therapeutische middelen

Ribavirine is een krachtig antiviraal geneesmiddel waarvan de speciale activiteit zich manifesteert in relatie tot DNA- en RNA-bevattende virussen, vooral die welke hepatitis C veroorzaken.

Het medicijn Ribavirine bestaat uit kunstmatig gecreëerde moleculen die lijken op de biochemische eenheden van het ILV en DNA. De farmacologische werking van het geneesmiddel komt tot uiting in de onderdrukking van de reproductieve activiteit van virussen en de vorming van mutaties in RNA-afhankelijke micro-organismen.

De combinatie van de eigenschappen van ribavirine en gepegyleerd interferon vormt de basis voor standaardtherapie voor hepatitis C.

Gepegyleerd wordt alfa-interferon genoemd, waarvan de formule moleculen van polyethyleenglycol bevat. Door de formule te verbeteren, heeft het medicijn het vermogen om in het lichaam te blijven en een effectiever effect te bieden. Terwijl conventioneel interferon een therapeutisch effect heeft binnen de eerste 12 uur na de injectie, en vervolgens wordt uitgescheiden door de nieren.

Voor de behandeling van hepatitis C wordt gepegyleerd interferon van twee typen gebruikt: alfa 2 B (intron) en alfa 2a (pegasis).

De soorten gepegyleerd interferon verschillen in de grootte van de moleculen - in Pegasus zijn ze zwaarder, dus ze krijgen een vaste dosis van 180 μg voorgeschreven. De pegintron wordt toegediend in overeenstemming met het lichaamsgewicht van de patiënt - 1,0-13,5 μg per kg lichaamsgewicht.

Wanneer het eenmaal per week wordt toegediend, bieden beide typen medicijnen een stabiel niveau van interferon in het bloed van de patiënt.

Regelingen voor gecombineerde therapie

Bij het kiezen van een combinatietherapie-schema met gepegyleerde interferonen en ribavirine houden artsen rekening met individuele patiëntkenmerken. De gemiddelde dosis ribavirine is 1000 mg per dag, op voorwaarde dat het tweemaal wordt toegediend. Met extreem lage hemoglobinewaarden wordt de dagelijkse dosis verhoogd.

De bepaling van de dagelijkse dosis van het medicijn is ook afhankelijk van het genotype van het hepatitis C-virus In de genotypen 1 en 4 is de dosisberekening 15 mg per kg lichaamsgewicht, met genotype 2 en 3, 13 mg riabvirine per kg lichaamsgewicht.

Als aanvullend middel tegen complexe therapie met ribavirine wordt hepatrogeen voorgeschreven. Hepatoprotective drug Heptrogon is een antioxidant, heeft een antitoxisch effect op leverweefsel, vermindert ontstekingen en vermindert de manifestatie van symptomen van hepatitis C.

Als er geen virologische respons is, wordt een tweede behandelingskuur gedurende 6 maanden voorgeschreven.

Doelstellingen en resultaten van interferontherapie

Het gebruik van interferon bij de behandeling van hepatitis streeft één doel na: het stoppen van pathologische processen die samenhangen met de nederlaag van de lever door het virus. Het ideale resultaat is volledige verwijdering van HCV-RNA van het hepatitis C-virus.

De belangrijkste voorwaarde voor het bereiken van aanhoudend succes in de behandeling is de regelmatige inname van voorgeschreven medicijnen. Met gecombineerde interferontherapie wordt in 50% van de gevallen succes behaald.

Nadelige effecten van therapie

De ontvangst van interferon gaat vaak gepaard met bijwerkingen van het centrale zenuwstelsel.

De meest voorkomende psychopathische stoornis is depressie. Eerder werd het ontstaan ​​van depressie beschouwd als een van de belangrijkste contra-indicaties voor het nemen van het medicijn, vanwege verhoogde niveaus van zelfmoordrisico.

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van antidepressiva, samen met de voorgeschreven therapie, het verloop van de behandeling met succes kan voortzetten.

Onder de andere bijwerkingen die optreden bij de behandeling van interferon en ribavirine:

 • Algemene verslechtering van het welbevinden - temperatuurstijging, spier- en hoofdpijn, gebrek aan eetlust
 • Overtredingen van de functionaliteit van het endocriene systeem
 • Haaruitval
 • Herpes, huiduitslag, verhoogde droogheid van de huid, furunculose
 • Bloedarmoede.

Het verschijnen van eventuele veranderingen in de gezondheidstoestand moet worden besproken met de behandelende arts voor verdere correctie van het behandelingsregime.

Een belangrijk element van het succes van de behandeling wordt beschouwd actualiteit van maatregelen - de vroegste starttijd drug effecten van interferon, hoe meer kans om de progressie van de ziekte en de overgang naar de chronische vorm stopt, kan de behandeling waarvan is 48-72 weken.

Het niveau van aanvankelijke vermindering van de virale last maakt het mogelijk om de kans op een langdurige vernietiging van de infectie te voorspellen. Het meest gunstig voor een succesvolle voorspelling is de vermindering van de virale last met 99% in de eerste 3 maanden van de behandeling.

Combinatietherapie met het gebruik van interferon en ribavirine vermindert de intensiteit van de vorming van bindweefsel in de lever en interfereert met de ontwikkeling van de oncologie. Desalniettemin blijft het risico op het verschijnen van tumoren vele jaren hoog na de behandeling van hepatitis C, daarom wordt aanbevolen dat alle patiënten een regelmatige echografie ondergaan.

Succesvolle verwijdering van hepatitis C is alleen mogelijk in het geval van een bewuste houding van de patiënt ten opzichte van de behandeling - tijdige behandeling in een medische instelling, reguliere medicatie, volledige informering van de behandelende arts over veranderingen in de gezondheidstoestand en periodieke herhaalde onderzoeken.

Ribavirine voor hepatitis in

Virale hepatitis C (HCV) is een trage infectieziekte die de lever aantast. Het eerste antivirale middel, waarvoor het HCV-agens gevoelig was, was Ribavirine. De werkzame stof van dit medicijn is dezelfde chemische verbinding.

Antiviraal middel "Ribavirin"

Volgens het naslagwerk "Vidal" verwijst "Ribavirine" naar de farmacologische groep van antivirale middelen. Het medicijn is opgenomen in het Register of Medicines (RLS) van Rusland onder verschillende merken.
"Ribavirin" wordt geproduceerd door het bedrijf "Schering-Plough" onder het handelsmerk "Rebetol".

Preparaten-analogen van "Rebetol" worden uitgegeven onder de namen:
 Ribasfer (Kedman Pharmaceuticals, VS);
 "Gepavirin" (Pharmasins, Canada);
 Copepus (Roche Pharmaceuticals, Frankrijk);
 Ribavirin-Meduna (Meduna, Duitsland);
 ViroRib (Kusum Pharm, India).
In Rusland wordt het geneesmiddel geproduceerd door de farmaceutische bedrijven "Canon-Pharma", "Vertex", "Vector Medica", "Vero-Pharm".
De voorbereiding van elke fabrikant (Amerikaans, Indiaas of Russisch) is beter om te kiezen voor de behandeling van hepatitis C, de behandelende arts en de patiënt zelf moet beslissen. Geneesmiddelen bevatten dezelfde hoeveelheid werkzame stof in één tablet (capsule). Vaak speelt het prijsbeleid een grote rol bij de keuze van het medicijn.

"Daklatasvir", "Sofosbuvir" en "Ribavirin"

"Ribavirine" is opgenomen in het circuit bezinterferonovogo behandeling van hepatitis C, aanbevolen door de World Health Organization. De meest effectieve dosering vertoonden combinatie "Sof + dak" "sofosbuvir» (Hepcinat, Cimivir) en "Daklatasvira» (Natdac, DaclaHep), die wordt gebruikt bij de behandeling van een HCV-genotype. Deze combinatie wordt vaak aangevuld met "Ribavirin".

Ribavirine: dosis

Het medicijn wordt oraal ingenomen, gelijktijdig met voedsel. Bij de behandeling van HCV wordt 1 genotype toegewezen aan 1000-1200 mg per dag met interferonen. De dosering is afhankelijk van het gewicht van de patiënt:
 met een gewicht van 75 kg - 400 mg in de ochtend en 600 mg - in de tweede;
 met een gewicht van 75 kg - 600 mg 's morgens en' s avonds.
De duur van de antivirale therapie is 24-48 weken.

Ribavirine en alcohol

Bij het behandelen van "Ribavirine" moet het drinken van alcohol worden vermeden. Over antivirale geneesmiddelen en alcohol compatibiliteit moet worden opgemerkt dat het gebruik van alcohol (wodka, wijn, bier) verhoogt de belasting van de zieke lever, die al "werkt op slijtage."

Ribavirin: instructies voor gebruik

Volgens aantekeningen van de toepassing van een geneesmiddel bestemd voor de uitgebreide behandeling van hepatitis C in combinatie met interferon alfa-2b ( «Altevirom", "IFN-Lipint") of gepegyleerd interferon ( "Pegasys", "Algeronom"). Op dit moment wordt het ook gebruikt als een aanvulling op medicatie's bezinterferonovoy therapie op basis van "sofosbuvir", "Daklatasvira", "Ledipasvira" en "Velpatasvira".
"Ribavirine" heeft verschillende vormen van afgifte: tabletten en capsules voor orale toediening, lyofilisaat in injectieflacons of ampullen voor de bereiding van een injectie-oplossing.

Het gebruik van medicatie is gecontra-indiceerd bij:

• Overgevoeligheid voor de componenten van het geneesmiddel;
 Zwangerschap;
• borstvoeding;
• hemoglobinopathieën (sikkelcelanemie, thalassemie);
• Chronisch nierfalen (met een minimale creatinineklaring van minder dan 50 ml);
 Ernstige depressie (met suïcidale neigingen);
Ernstige leverinsufficiëntie;
 Gedecompenseerde cirrose;
 auto-immune hepatitis;
 Pathologieën van de schildklier.
Het geneesmiddel mag niet worden voorgeschreven voor seksuele hormonale pathologieën (dysmenorroe bij vrouwen, met prostatitis bij mannen). Het medicijn is niet toegestaan ​​als monotherapie. Vanwege onvoldoende kennis van het effect op het groeiende organisme, is het medicijn niet voorgeschreven voor de behandeling van kinderen.

Ribavirine: bijwerkingen

Bijwerkingen van de behandeling met Ribavirine zijn onder andere:
• remming van de hematopoietische functie (hemolytische anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie);
• Toename van indirect bilirubine (geassocieerd met hemolyse van rode bloedcellen);
• hoofdpijn, slaapstoornissen;
boli in de borst, buik;
• allergische reacties;
 bronchospasmen;
 algemene zwakte.

De waarschijnlijkheid van een "pobachki" uit de behandeling met "Ribavirine" is groter wanneer het wordt gecombineerd met interferonen-interferon-alfa-2b of peginterferon.
De meeste ongewenste symptomen met orale inname bevinden zich al in de beginfase van het medicijn. Als pathologische symptomen niet overgaan en / of toenemen in de tijd, moet dit worden gemeld door de behandelend arts, die zal beslissen of de dosering moet worden aangepast of het medicijn moet worden gewijzigd / geannuleerd.
Onderzoek naar teratogene effecten op het menselijke embryo is niet uitgevoerd, maar gezien deze mogelijkheid is het medicijn verboden voor toediening aan zwangere vrouwen. Bij de behandeling van dit medicijn en binnen zes maanden daarna moeten vrouwen en hun seksuele partners betrouwbare anticonceptiemethoden gebruiken om het begin van de zwangerschap uit te sluiten.
Of "Ribavirine" in de moedermelk doordringt, is niet bekend, omdat er geen studies naar dit farmacokinetische effect zijn uitgevoerd. Om mogelijke bijwerkingen bij een klein kind te voorkomen, moet u de borstvoeding stoppen als u dit medicijn moet gebruiken.
In de eerste week na het nemen van "Ribavirin" moet worden gestopt met het beheer van risicovolle voertuigen en een auto. Waarom alleen de eerste week? Dit is te wijten aan de mogelijkheid van duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, die ofwel aan het einde van de eerste behandelingsweek voorbijgaat, ofwel zo duidelijk is dat het dosisaanpassing of het stoppen van het medicijn vereist.

Interferonen en ribavirine

Behandeling met hepatitis Met de combinatie van interferon-alfa-2b ("Altevira") en "ribavirine" was alleen effectief bij 50% van de patiënten. In dit geval klaagden patiënten vaak over ernstige complicaties van een dergelijke therapie. De complicaties waren vaak zo ernstig dat na de behandeling bijna alle patiënten zich afvroegen hoe ze na de behandeling konden herstellen.
De afgifte van gepegyleerd interferon (peginterferon), een stof met een enigszins veranderd molecuul, hielp het risico op ernstige complicaties te verminderen. Behandeling met een combinatie van peginterferon ("Algeron", "Pegasisa") was succesvoller en bijwerkingen daarvan waren niet zo sterk.

"Sofosbuvir" en "Ribavirin": hepatitis C van het genotype 3

Hepatitis C van het 3-genotype reageert het best op de behandeling. Hepatitis C genotype 2 en 3 behandeld bezinterferonovoy combinatie "sofosbuvir" en "Daklatasvira" ( "Ledipasvira") met een "Ribavirine". Duur van de behandeling is van 12 tot 24 weken.

Ribavirin: recept
Het medicijn in het netwerk van apotheken moet worden verstrekt volgens het recept van een arts, dat volgens de regels voor het verstrekken van geneesmiddelen op recept in het Latijn moet worden geschreven. Meestal wordt in het recept niet de merknaam van het geneesmiddel vermeld, maar de werkzame stof. "Ribavirin" in het Latijn is als volgt geschreven: Ribavirinum.
Ribavirine van influenza
De eerste ribavirine werd vrijgegeven door het Amerikaanse bedrijf ICN onder het handelsmerk "Verazol" in 1975. Het werd voorgesteld als een geneesmiddel tegen influenza en verkoudheid, maar deze indicaties voor het gebruik van "Ribavirin" werden niet goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). In de wetenschappelijke literatuur is er informatie over het gebruik van "Ribavirin" bij ARVI, herpes, met HFRS (hemorrhagische koorts met nier syndroom).

Ribavirin: beoordelingen

De feedback van de patiënt op de effectiviteit van de benoeming van "Ribavirin" bij hepatitis C verschilt afhankelijk van welk medicijn (of geneesmiddelen) hij was voorgeschreven. De combinatie van Ribavirine en interferon-alfa-2b (Altevira) was het minst effectief en veroorzaakte veel bijwerkingen bij patiënten.
Volgens de patiënten die een behandeling met Pegasys (Algeron) en Ribavirine kregen, kon de positieve dynamiek pas aan het einde van de therapie worden bereikt - niet eerder dan na 24 weken.
De positieve reacties werden waargenomen bij patiënten behandeld met een combinatie van "sofosbuvir» (Hepcinat, Sofovir) en "Daklatasvira", "Ledipasvira" of "Velpatasvira» (Natdac, Ledifos, Velpanat) met "Ribavirine". In dit geval bezat dezelfde efficiency "ribavirine" verschillende fabrikanten ( "Canon", "Vertex", "Schering-Plough Corporation", "Astrafarm"). Herstel na een therapie met drie componenten trad op bij 92-100% van de patiënten.

Recensies voor Ribavirin

Product: tabletten, capsules

Jeanne (positieve feedback)

U kunt volledig herstellen van chronische hepatitis

Natuurlijk zal ik niet liegen, dat je voor een week of een maand genezen kunt worden van chronische hepatitis C. Dit is een lange, uitputtende strijd. Maar als u alle instructies van artsen opvolgt en de voorgeschreven medicijnen neemt, is er hoop op een volledige genezing in zes maanden of een jaar. In mijn geval duurde het proces negen maanden. Het zou beter zijn geweest als de zwangere vrouw op dit moment liep.) Na deze periode werd het duidelijk uit de analyses dat de hepatitis was teruggelopen. Van bijwerkingen: vreselijke hoofdpijn. Als de situatie niet zo ernstig was, zou ik ze niet tolereren. En hier was gewoon geen keus. Wereldwijd is het belangrijker om hepatitis kwijt te raken, zodat pijnstillers in uw handen - en voorwaarts - worden behandeld.

Anastasia (positieve feedback)

De tool hielp, volgens reviews, veel mensen in de strijd, zelfs met de meest vreselijke virussen. Ik werd hem in het ziekenhuis voorgeschreven na een positieve analyse van het herpesvirus toen ik een zwangerschap van plan was. Ondanks de waarschuwingen van artsen dat zelfs als Ribavirine helpt, het virus na de bevalling kan terugkeren, begon ik met de behandeling. Het duurde 6 maanden, waarna de analyse negatief werd en bleef. Het virus keerde niet terug. De remedie helpt echt, hoewel het niet alleen gunstig werkt. Ik voelde bij zijn receptie wat malaise, er was slapeloosheid en een constant gevoel van angst. Aan het einde van de ontvangst is de toestand weer normaal geworden. De prijs van het medicijn is ongeveer 600 roebel. voor het verpakken van 60pcs.

Olga (negatieve beoordeling)

Hoe de lever te helpen

Een goed, maar duur medicijn. In het algemeen, nu met een ernstig stadium van leverproblemen, is deze medicatie volgens de CHI-richtlijnen kosteloos in de lijst opgenomen, als het stadium niet serieus is, moet u het op eigen kosten kopen. Behandeling van hepatitis C (en hiervoor wordt Ribavirine voorgeschreven) is een kostbaar en niet snel proces. Ik ben al enkele jaren geleden geconfronteerd. Ik kan ook toevoegen dat het medicijn perfect bij me paste, helpt bij het beheersen van al mijn problemen met hepatitis, mijn leven aanzienlijk verbeterd. Ja, hij heeft contra-indicaties, je kunt hem niet rijden, in ieder geval kan ik niet, ik wil slapen, maar van de analyse zie ik verbeteringen, en ook van de staat. Ik heb geen allergieën voor hem, t.ch. en ik zal door hem worden behandeld. Behandeling en controle is nu een slogan voor het leven.

Diana (Neutrale beoordeling)

Heeft geholpen om het virus te verslaan, maar schudde het zenuwstelsel

Aan de vooravond van de zwangerschap besloot ik om analyses te geven om onvoorziene omstandigheden in de toekomst uit te sluiten. En toen een verrassing - er werd een herpesvirus gevonden. De aangestelde Ribavirin moest twee maanden drinken, maar ik heb al tests uitgevoerd aan het begin van de tweede maand, om het lichaam niet te overladen met overtollige doses medicatie. Verrassend genoeg werd het virus al vóór de geplande tijd verslagen. Maar voor de tijd dat ik het medicijn nam, begon ik een soort nervositeit in mijn gedrag waar te nemen, ik was vaak geïrriteerd door zelfs de meest onbetekenende kleinigheden. Na het staken van Ribavirin werd het zenuwstelsel geleidelijk weer normaal. Daarom kan de kwaliteit van het geneesmiddel op twee manieren worden beoordeeld.

Geloof (positieve feedback)

Het gebeurde zo dat ik aan chronische hepatitis C leed, soms vervaagde het en in het voorjaar, zoals altijd, zijn de kronieken verergerd. Op zulke momenten moet u ribavirine innemen om weer van onaangename symptomen af ​​te komen. Van de pluspunten kan ik zeggen dat het medicijn me al een aantal jaren achter elkaar helpt, maar hij heeft veel nadelen, ik heb altijd hoofdpijn met medicijnen, niet veel, maar de aandoening is onaangenaam. Maar er is niets aan te doen, maar in de behandeling van mijn probleem is effectief, en ik kan de cursus verdragen. Voor een prijs zal ik niet zeggen dat het duur is, het is heel acceptabel in onze tijd. Als het niet voor pobochki was, zou het een ideaal medicijn voor hepatitis C zijn.

Elvira (negatieve feedback)

Ribavirine behoort tot een aantal geneesmiddelen met immunostimulerende en antivirale werking. Ik nam het samen met interferon-alfa-2b voor een vrij lange tijd, bijna het hele jaar. Het medicijn wordt gebruikt voor het behandelen en voorkomen van recidieven bij virale hepatitis C. Elke maand ging zij naar een dokter en bloedtesten. Als er tijdens de behandeling veranderingen optreden, is het mogelijk dat de arts de dosering verlaagt. Voor de hele tijd van opname had ik aanhoudende hyperthermie van 37-38 graden, zweette en periodiek koorts. Het is ook noodzakelijk om het niveau van leukocyten en bloedplaatjes onder controle te houden om onaangename gevolgen te vermijden. Er kan bloedverlies optreden (inclusief intern). Maar door doorzettingsvermogen en geduld konden we met de behandelende arts blijvende remissie bereiken met hepatitis. Nu alleen onderhoudstherapie en toezicht.

Ribavirine en interferon

De belangrijkste taak van therapeutische maatregelen die worden gebruikt bij infectieziekten van de lever is om de ziekteverwekker te beïnvloeden om zo lang mogelijk te vertragen en de ontwikkeling ervan te onderdrukken. Standaardtherapie omvat de behandeling van hepatitis met ribavirine en interferon. Persistentie virologische respons wordt niet alleen bepaald door de kenmerken van de infectie, maar ook door de vorm van interferontherapie.

Eigenschappen van het preparaat

Interferon is een biologisch actief autoloog eiwit dat door het lichaam wordt geproduceerd als reactie op een virale laesie. Onder invloed van interferonen:

In geïnfecteerde cellen geactiveerd mechanisme voor verspreiding en verspreiding van virus in cellen grenzend aan de geïnfecteerde voorkomen, verhoogt de weerstand tegen infecties, en de ontwikkeling van het vermogen om infecties onderdrukking genen activeren die cellen tegen virus gestimuleerde werking van het immuunsysteem, met name de processen van fagocytose en de productie van antilichamen Het niveau van ontsteking in de leverweefsels neemt af en de symptomen van hepatitis worden geëlimineerd.

Dankzij moderne biotechnologische prestaties werd het mogelijk om verschillende soorten preparaten te maken die de eigenschappen van natuurlijke eiwitten bezitten: interferon-alfa-2B, alfa-2A en alfa-infergen.

Het effect van behandeling met geneesmiddelen verkregen door genetische manipulatie hangt af van:

algemene toestand van het organisme Paul patiënt leeftijd van de patiënt (optimaal - tot 45 jaar), de duur van de ziekte (minder dan 5 jaar) de leverenzymspiegels in de bloedspiegels van ijzer in de lever weefsels en bloed graden HCV-stam gevoeligheid voor de werkzame stof de aanwezigheid van obesitas en insulineresistentie.

Met behulp van interferon-medicijnen worden hepatitis C, B, G en D behandeld in acute en chronische vorm. Bovendien is de farmacologische effectiviteit van het medicijn in de strijd tegen tumorcellen bewezen.

Het gebruik van interferontherapie is gecontra-indiceerd bij patiënten met aandoeningen van het cardiovasculaire systeem, cirrose, alcohol- en drugsverslaving of psychose.

Het toedienen van het geneesmiddel aan zwangere vrouwen is ongewenst, maar het is mogelijk in bijzonder moeilijke gevallen.

Specificiteit van therapeutisch effect

Bij hepatitis B is voor interferonbehandeling elke 2 dagen gedurende 6 maanden intraveneuze toediening vereist. De wekelijkse norm van het geneesmiddel is 30 miljoen IE. In 40% van de gevallen ervaren patiënten verbetering.

De belangrijkste indicatoren voor de effectiviteit van therapie voor hepatitis zijn:

Verhoogde activiteit van ALT (alaninominotransferase) in het bloedserum, wat de ernst van weefselnecrose aangeeft. Met een gunstig resultaat van de behandeling vindt normalisatie van het ALT-niveau in een maand plaats. Een sterke afname van de ALT-activiteit kan een teken zijn van de overgang van de ziekte naar een chronische vorm.Het verminderen van de concentratie in het bloed van HBV-DNA - de veroorzaker van een infectie. De methode van polymerasekettingreactie maakt het mogelijk de kwaliteit en intensiteit van pathologische processen te bepalen en voorspellingen te doen over de uitkomst van de behandeling.

Belangrijke prognostische factor wordt beschouwd als het type hepatitisvirus B zijn - therapeutische werking van het "wilde" stam vorm maakt het gemakkelijker om de biochemische en virologische parameters te verbeteren, in vergelijking met behandeling met de negatieve vorm van de ziekte, genaamd "mutant" agent.

Conclusies over de effectiviteit van de behandeling met hepatitis B-interferon worden bepaald door de resultaten van een histologisch onderzoek. Onder de gunstige reactie van het lichaam op therapie wordt onderdrukking van ontstekings- en necrotische processen in de lever bedoeld.

Bij hepatitis D wordt interferon in hoge doses voorgeschreven. De aanbevolen behandelingsduur is 12 maanden met een dagelijkse intraveneuze injectie van 5 miljoen IE van het geneesmiddel.

Kenmerken en soorten interferontherapie

Behandeling met interferon voor hepatitis C verschilt van die van andere vormen van de ziekte. De resultaten van internationale onderzoeken en klinische praktische ervaring bevestigen de maximale effectiviteit van het gecombineerde effect, waarbij ribavirine en interferon worden gebruikt.

Combinatietherapie wordt voorgeschreven als een herhaalde behandelingskuur, toen blootstelling aan conventioneel interferon niet het gewenste resultaat gaf.

Het doel van monotherapie is gerechtvaardigd in het geval van individuele indicaties, bijvoorbeeld de intolerantie van de patiënt voor de componenten van het medicijn.

Typen en eigenschappen van therapeutische middelen

Ribavirine is een krachtig antiviraal geneesmiddel waarvan de speciale activiteit zich manifesteert in relatie tot DNA- en RNA-bevattende virussen, vooral die welke hepatitis C veroorzaken.

Het medicijn Ribavirine bestaat uit kunstmatig gecreëerde moleculen die lijken op de biochemische eenheden van het ILV en DNA. De farmacologische werking van het geneesmiddel komt tot uiting in de onderdrukking van de reproductieve activiteit van virussen en de vorming van mutaties in RNA-afhankelijke micro-organismen.

De combinatie van de eigenschappen van ribavirine en gepegyleerd interferon vormt de basis voor standaardtherapie voor hepatitis C.

Gepegyleerd wordt alfa-interferon genoemd, waarvan de formule moleculen van polyethyleenglycol bevat. Door de formule te verbeteren, heeft het medicijn het vermogen om in het lichaam te blijven en een effectiever effect te bieden. Terwijl conventioneel interferon een therapeutisch effect heeft binnen de eerste 12 uur na de injectie, en vervolgens wordt uitgescheiden door de nieren.

Voor de behandeling van hepatitis C wordt gepegyleerd interferon van twee typen gebruikt: alfa 2 B (intron) en alfa 2a (pegasis).

De soorten gepegyleerd interferon verschillen in de grootte van de moleculen - in Pegasus zijn ze zwaarder, dus ze krijgen een vaste dosis van 180 μg voorgeschreven. De pegintron wordt toegediend in overeenstemming met het lichaamsgewicht van de patiënt - 1,0-13,5 μg per kg lichaamsgewicht.

Wanneer het eenmaal per week wordt toegediend, bieden beide typen medicijnen een stabiel niveau van interferon in het bloed van de patiënt.

Regelingen voor gecombineerde therapie

Bij het kiezen van een combinatietherapie-schema met gepegyleerde interferonen en ribavirine houden artsen rekening met individuele patiëntkenmerken. De gemiddelde dosis ribavirine is 1000 mg per dag, op voorwaarde dat het tweemaal wordt toegediend. Met extreem lage hemoglobinewaarden wordt de dagelijkse dosis verhoogd.

De bepaling van de dagelijkse dosis van het medicijn is ook afhankelijk van het genotype van het hepatitis C-virus In de genotypen 1 en 4 is de dosisberekening 15 mg per kg lichaamsgewicht, met genotype 2 en 3, 13 mg riabvirine per kg lichaamsgewicht.

Als aanvullend middel tegen complexe therapie met ribavirine wordt hepatrogeen voorgeschreven. Hepatoprotective drug Heptrogon is een antioxidant, heeft een antitoxisch effect op leverweefsel, vermindert ontstekingen en vermindert de manifestatie van symptomen van hepatitis C.

Als er geen virologische respons is, wordt een tweede behandelingskuur gedurende 6 maanden voorgeschreven.

Doelstellingen en resultaten van interferontherapie

Het gebruik van interferon bij de behandeling van hepatitis streeft één doel na: het stoppen van pathologische processen die samenhangen met de nederlaag van de lever door het virus. Het ideale resultaat is volledige verwijdering van HCV-RNA van het hepatitis C-virus.

De belangrijkste voorwaarde voor het bereiken van aanhoudend succes in de behandeling is de regelmatige inname van voorgeschreven medicijnen. Met gecombineerde interferontherapie wordt in 50% van de gevallen succes behaald.

Nadelige effecten van therapie

De ontvangst van interferon gaat vaak gepaard met bijwerkingen van het centrale zenuwstelsel.

De meest voorkomende psychopathische stoornis is depressie. Eerder werd het ontstaan ​​van depressie beschouwd als een van de belangrijkste contra-indicaties voor het nemen van het medicijn, vanwege verhoogde niveaus van zelfmoordrisico.

Recente onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van antidepressiva, samen met de voorgeschreven therapie, het verloop van de behandeling met succes kan voortzetten.

Onder de andere bijwerkingen die optreden bij de behandeling van interferon en ribavirine:

Algemene verslechtering van de gezondheid - koorts, spierpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust aandoeningen van het endocriene systeem functionaliteit Haaruitval Herpes, huiduitslag, toegenomen droogte van de huid, schaafwonden bloedarmoede.

Het verschijnen van eventuele veranderingen in de gezondheidstoestand moet worden besproken met de behandelende arts voor verdere correctie van het behandelingsregime.

Een belangrijk element van het succes van de behandeling wordt beschouwd actualiteit van maatregelen - de vroegste starttijd drug effecten van interferon, hoe meer kans om de progressie van de ziekte en de overgang naar de chronische vorm stopt, kan de behandeling waarvan is 48-72 weken.

Het niveau van aanvankelijke vermindering van de virale last maakt het mogelijk om de kans op een langdurige vernietiging van de infectie te voorspellen. Het meest gunstig voor een succesvolle voorspelling is de vermindering van de virale last met 99% in de eerste 3 maanden van de behandeling.

Combinatietherapie met het gebruik van interferon en ribavirine vermindert de intensiteit van de vorming van bindweefsel in de lever en interfereert met de ontwikkeling van de oncologie. Desalniettemin blijft het risico op het verschijnen van tumoren vele jaren hoog na de behandeling van hepatitis C, daarom wordt aanbevolen dat alle patiënten een regelmatige echografie ondergaan.

Succesvolle verwijdering van hepatitis C is alleen mogelijk in het geval van een bewuste houding van de patiënt ten opzichte van de behandeling - tijdige behandeling in een medische instelling, reguliere medicatie, volledige informering van de behandelende arts over veranderingen in de gezondheidstoestand en periodieke herhaalde onderzoeken.

Hepatitis C is een infectieziekte van de lever die optreedt als gevolg van infectie met een specifiek virus. In de eerste fasen gaat de ziekte onopgemerkt voorbij en de patiënt leert per ongeluk over zijn ziekte, wanneer hij de tests voor andere doeleinden doorgeeft.

Na verloop van tijd leidt onbehandelde therapie tot cirrose van de lever of tot hepatocarcinoom. Na infectie met hepatitis C wordt een proces geactiveerd, waarbij het bindweefsel gezonde cellen vervangt, de lever uiteindelijk de functies niet aankan en het lichaam sterft.

Voor de behandeling en reiniging van de lever hebben onze lezers met succes gebruikt

de methode van Elena Malysheva

. Na deze methode zorgvuldig te hebben bestudeerd, hebben we besloten om het onder uw aandacht te brengen.

Tot op heden is het meest effectieve behandelingsschema voor deze ziekte ontwikkeld.

Therapie met het gebruik van interferon

Behandeling van hepatitis C is mogelijk met alleen interferon alleen (monotherapie), maar deze behandeling heeft veel bijwerkingen. Tot voor kort was de basis voor de behandeling van hepatitis C alfa-interferon. De uitgevoerde tests toonden zijn hoge efficiëntie in de strijd tegen de cellen van het virus.

Meestal werden 3 soorten interferon gebruikt:

alfa-interferon 2b; alfa-interferon 2a; alfa-interferon Infergen.

De gepresenteerde soorten interferon hebben hetzelfde effect op de ziekte.

De behandeling wordt individueel geselecteerd met de benoeming van een van de alfa-interferonen, op basis van de resultaten van de analyses. Het doel van een bepaald type interferon is afhankelijk van:

genotype van het virus zelf; virale belasting van het lichaam; afwezigheid van complicaties (cirrose of kanker); leeftijd van de patiënt.

Met een zorgvuldige studie van de moleculaire structuur van het virus en de juiste geselecteerde preparaten, wordt de grootste gevoeligheid van het lichaam voor de therapie bereikt.

Momenteel wordt gecombineerde antivirale therapie, waaronder interferon en ribavirine, als het meest effectief beschouwd in Rusland en de rest van de wereld. Volgens verschillende schattingen varieert de effectiviteit van de behandeling van 48 tot 85%.

De effectiviteit hangt in de eerste plaats af van:

de leeftijd van de patiënt; genotype van het virus; geslacht van de patiënt; voorschrift van de ziekte; geneesmiddelen die voor de behandeling worden gebruikt.

Om het proces van vernietiging van levercellen te stoppen of te vertragen, wordt alfa-interferon gebruikt in combinatie met ribavirine.

Ribavirin - een geneesmiddel dat gebruikt wordt om het hepatitis C virus te bestrijden in combinatie met een alfa-interferon, heeft de meest gunstige resultaat, op hetzelfde tijdstip, het gebruik van ribavirine is zeer inefficiënt, maar erg handig, omdat ribavirine is verkrijgbaar als capsules en tabletten.

Interferon is een eiwit dat wordt geproduceerd door leukocyten in het bloed van een persoon. Het staat bekend om zijn vermogen om virussen te weerstaan. Behandeling van hepatitis C wordt uitgevoerd met behulp van alfa-interferon, dat in laboratoria wordt geproduceerd met behulp van genetische manipulatie. Interferon wordt ook veel gebruikt bij de behandeling van griep.

Behandeling met Ribavirine en een van de alfa-interferonen wordt als standaard erkend, omdat in 70% van de gevallen een positief effect wordt bereikt.

Gecombineerde therapie veroorzaakt echter een groot aantal bijwerkingen, wat ofwel leidt tot verandering van het behandelingsregime of tot vermindering van de dosering. Bijwerkingen veroorzaakt door interferontherapie zijn vergelijkbaar met die van influenza - de patiënt ervaart koude rillingen, lichaamspijnen, koorts, hoofdpijn.

Voor behandeling wordt interferon door verschillende fabrikanten gebruikt. In de standaardtherapie sinds 1985 is er een medicijn genaamd Roferon-A. De meest effectieve geneesmiddelen ter wereld zijn Pegintron en Pegasys. Onlangs is een analogon van deze geneesmiddelen, Algeron genaamd, in Rusland begonnen te produceren, wat op geen enkele manier inferieur is aan de impact, maar veel goedkoper is in prijs.

Ribavirin, geproduceerd door verschillende merken, onder verschillende namen, verschilt niet van elkaar in de effectiviteit van de actie.

In het geval dat er geen positieve dynamiek is tijdens het beloop van interferon-monotherapie, is het niet raadzaam om de behandeling voort te zetten. Om de toestand van de patiënt te verbeteren, is het noodzakelijk om Ribavirine aan het regime toe te voegen.

Veel van onze lezers voor de behandeling en reiniging van de lever maken actief gebruik van de algemeen bekende methode op basis van natuurlijke ingrediënten, ontdekt door Elena Malysheva. Wij adviseren u om het te lezen.

Weigering van interferon bij de behandeling van ziekten

In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd verschillende medicijnen geregistreerd die gericht zijn op de bestrijding van hepatitis C, die een direct effect hebben op het virus. Bij dergelijke therapie is het gebruik van interferon en ribavirine niet vereist.

Het gebruik van dergelijke geneesmiddelen is zeer effectief bij de bestrijding van het hepatitis C-virus, terwijl het geen schadelijk effect heeft op het hele lichaam van patiënten, omdat het vrijwel geen bijwerkingen heeft.

Het gebruik van nieuwe-generatie geneesmiddelen hangt af van eerder uitgevoerde therapie, het gedetecteerde genotype van het virus, de virale lading, bijkomende ziekten (HIV), de mate van beschadiging van de levercellen (cirrose).

Momenteel zijn de volgende antivirale geneesmiddelen klinisch getest en goedgekeurd voor gebruik, met een direct effect op het virus:

Sofosbuvir is geschikt voor de behandeling van alle soorten hepatitis C, met of zonder aanvullend gebruik van interferon en ribavirine. Hepatitis C-niet-interferontherapie kan ook worden uitgevoerd met behulp van de volgende geneesmiddelen: Ladipasvira, Symeprevira en Daklatasvira. De effectiviteit van de behandeling met deze medicijnen bereikt 95%; Viqueira Pak is een gecombineerd preparaat dat Paritaprevir bevat (de werkzaamheid van de tablet kan worden versterkt met Ribavirin), Ombitasvir en Dasabuvir. De effectiviteit van de therapie bereikt 94%.

In Rusland wordt slechts één medicijn gebruikt, waarvoor het gebruik van interferon en Ribavirin - Viqueira Pak niet nodig is. Behandeling met geneesmiddelen van de nieuwe generatie vereist zorgvuldige controle door de behandelend arts op de toestand van de patiënt. Het is ook noodzakelijk om te controleren hoe de medicijnen met elkaar omgaan. Ongecontroleerd gebruik van antivirale middelen is niet toegestaan.

Binnenkort zullen andere antivirale geneesmiddelen beschikbaar zijn in Rusland, die momenteel klinisch onderzoek ondergaan, in het bijzonder Sofosbuvir, Daklinsa, Asunaprevir, Grazoprevir en Elbasvir.

In het geval dat de ziekte enige complicaties heeft, wordt antivirale therapie aangevuld met interferon of ribavirine. Met deze combinatie van medicijnen zijn ernstige bijwerkingen (veranderingen in de samenstelling van het bloed, droge en jeukende huid, veranderingen in de schildklier, enz.) Mogelijk.

Antivirale therapie met geneesmiddelen van de nieuwe generatie is het meest effectief bij de bestrijding van het hepatitis C-virus, maar het is erg duur. Daarom kan de Russische staat niet iedereen die aan hepatitis C lijdt, voorzien van medicijnen, hoewel er programma's zijn die erop gericht zijn de ziekte te overwinnen.

Het belangrijkste verschil tussen niet-interferontherapie en interferon is de afwezigheid van ernstige bijwerkingen, waardoor veel patiënten gedwongen worden om de behandeling met interferon en ribavirine te weigeren. Uitgevoerde therapie met antivirale geneesmiddelen met direct effect heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt.

Advies van hepatologen

In 2012 was er een doorbraak in de behandeling van hepatitis C. Nieuwe direct werkende antivirale middelen werden ontwikkeld, die met een waarschijnlijkheid van 97% u volledig van de ziekte verlichten. Sindsdien wordt hepatitis C officieel beschouwd als een volledig geneesbare ziekte in de medische gemeenschap. In de Russische Federatie en in de GOS-landen worden drugs vertegenwoordigd door merken van cofosbuvir, daklataswir en lepidasvir. Op dit moment zijn er veel vervalsingen op de markt verschenen. Geneesmiddelen van de juiste kwaliteit kunnen alleen worden gekocht bij bedrijven die licenties en relevante documentatie hebben.
Ga naar de officiële leverancierswebsite >>

De effectiviteit van niet-interferontherapie is aanzienlijk hoger dan die van interferon. Met het gebruik van geneesmiddelen van de nieuwe generatie, bereikt de behandeling een werkzaamheid van bijna 100%, terwijl in de behandeling met interferon en ribavirine - 70-80%.

De hoge kosten van nieuwe antivirale middelen maakt ze momenteel ontoegankelijk voor iedereen die therapie nodig heeft. Russische wetenschappers werken echter al aan het verkrijgen van goedkopere analogen.

Denk je nog steeds dat het onmogelijk is om hepatitis C te verslaan?

Te oordelen naar het feit dat je nu deze regels aan het lezen bent - de overwinning in de strijd tegen Hepatitis C staat nog niet aan jouw kant...

En je hebt al giftige drugs gebruikt, die veel pobochek hadden? Het is begrijpelijk, want het negeren van de ziekte kan ernstige gevolgen hebben. Vermoeidheid, gewichtsverlies, misselijkheid en braken, geelachtige of grijsachtige huidskleur, bitterheid in de mond, lichaamspijnen en gewrichten... Al deze symptomen komen u uit de eerste hand bekend voor?

Er is een effectief middel tegen hepatitis C. Ga naar de link en ontdek hoe Hepatitis C Olga Sergeeva genas...


Gerelateerde Artikelen Hepatitis